แจ้งการปิดให้บริการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ไม่เปิดให้บริการ และวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป