แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญเสนอความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.อีสาน
📍เสนอความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
📍กด LINK ด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มและเข้า Log in ด้วย อีเมลมหาวิทยาลัย (RMITI E-mail)
Continue reading

สำนักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) จัดให้มีการบรรยาย “How to Publish with Oxford Journals”

สำนักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) จัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บไซต์ให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ของ OUP โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Continue reading

แจ้งเลื่อนกำหนดส่ง

 

แจ้งเลื่อนกำหนดส่ง สำหรับผู้ใช้บริการที่กำหนดส่งระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2564 สามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง