อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอISBN และCIP

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)

Continue reading

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

Continue reading

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

Continue reading