แจ้งเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ

ผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 สามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง

แจ้งขยายเวลาปิดให้บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ให้ขยายเวลาการปิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ (18 มกราคม 2564)

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 18 มกราคม 2564
สามารถคืนหนังสือได้ที่เครื่องคืนอัตโนมัติ ด้านหน้าห้องสมุด 24 ชั่วโมง

แจ้งขยายเวลาปิดให้บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
(ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)